Mail.com Die Code 8 Liên Kết 2lk, Lk sdt và 1 LK. Hàng mail ngon. Dễ ra Scan