Via Ân Hạn limit 250$. Sau khi nợ Ngưỡng có thể x5 x10 tiền nợ.