Via Ân Hạn Nolimit. Sau khi nợ Ngưỡng có thể x5 x10 tiền nợ.